Indeks Kepuasan Masyarakat

 

Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2023

 

Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2022

 

Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2022